R O D O   K L A U Z U L A  –   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OMEGA IMPORT
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  naszą firmę
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą m. in. w następujących celach:

— zawieranie i realizacja łączącej umowy,

— realizacja płatności,                                                

— wykonywanie obowiązków rachunkowych i podatkowych,

  1. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest OMEGA IMPORT oraz podmioty tj. banki, kancelarie prawne, dostawcy oprogramowania, firmy przewozowe etc.)
  2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  5. Nasza firma zobowiązuje się stosować odpowiednie środki zabezpieczeń:
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy przez okres wymagany przez przepisy prawa
  7. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez w/w Sprostowania lub modyfikacji danych osobowych, które Państwa dotyczą, Usunięcia danych osobowych, realizując prawo do bycia zapomnianym,